اسكلت فلزی (Steel Structure)

بخشی از فعالیت های شرکت پایساز مربوط به طراحی، تامین، ساخت و نصب سازه های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای مورد نیاز صنایع مختلف کشور  میباشد.

مخزن ذخیره

Powered by : Parsian