استاندارد اصلی جهت طراحی و ساخت مبدل های حرارتی TEMA و API650 و API661 می باشد. 

هدف استفاده از مبدل های حرارتی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی انتقال حرارت موثر بین دو سیال می باشد. 

شرکت پایساز طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی و هیترهای شعله مستقیم و غیر مستقیم را با استفاده از استانداردهای مرجع انجام می دهد. 

Powered by : Parsian