بخشی از پروژه های انجام شده
مخازن تحت فشار
سفارش دهنده موضوع سفارش تعداد (دستگاه) وزن (تن)
1 شرکت ملی نفت ایران بازسازی هیتر و دیسالترهای 250 متر مکعبی 10 950
2 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طراحی و ساخت مخازن تحت فشار پالایشگاه بندرعباس 9 307
3 شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) تهیه مواد و ساخت مخازن تحت فشار آروماتیک سوم پتروشیمی بوعلی سینا 72 850
4 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت برج با ارتفاع 100 متر با استفاده از ورق های ضخامت 72 تا 28 میلیمتر مربوط به طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 1 600
5 شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) طراحی و ساخت برج و مخزن تحت فشار طرح الفین 6 پتروشیمی امیرکبیر 31 443
6 شرکت مهندسان مشاور سازه طراحی و ساخت برج های طرح متانول سوم 5 437
7 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت مخازن تحت فشار طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 19 400
8 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت برج با ارتفاع های 18 الی 54 متر مربوط به طرح پارازایلین پتروشیمی بندر امام 6 400
9 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ساخت مخازن تحت فشار 25 294
10 فولاد مبارکه اصفهان ساخت و مونتاژ مخازن تحت فشار واحد احیاء مستقیم شامل Air Receiver, ZNO, COMO 20 240
11 شرکت کالای نفت تهران ساخت مخزن تحت فشار طرح آغار و دالان 40 200
12 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) ساخت دی اریتورهای نیروگاه سهند تبریز 2 200
13 پالایشگاه آبادان مونتاژ و نصب مخزن کروی گاز پروپان 3000 بشکه ای 1 100
14 TIJD فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی ساخت مخازن تحت فشار 41 450
15 پژوهشگاه صنعت نفت نصب مخازن کروی پتروشیمی کرمانشاه 2 100
16 شرکت پتروشیمی کاویان مخازن تحت فشار پروژه الفین (1) و (2) 28 190
17 شرکت OIEC ساخت برج های پروژه NGL سیری 4 206
18 شرکت OIEC مخازن تحت فشار NGL سیری 31 330
19 شرکت PIDEC ساخت برج های طرح توسعه پالایشگاه آبادان 11 756
20 شرکت PIDEC ساخت مخازن تحت فشار طرح توسعه پالایشگاه آبادان 45 1230
21 شرکت مهندسین مشاور ناموران مخازن تحت فشار پالایشگاه اصفهان 32 583
22 شرکت مهندسین مشاور ناموران مخازن تحت فشار پروژه NF3 ماهشهر 8 960
23 شرکت IPMI مخازن تحت فشار پروژه های فاز 17 و 18 پارس جنوبی 57 700
مخازن ذخیره ای
سفارش دهنده موضوع سفارش تعداد (دستگاه) وزن (تن)
1 شرکت پتروپارس طراحی، اجرای فونداسیون، ساخت و نصب مخازن سقف شناور Double Deck فاز 1 پارس جنوبی 4 4000
2 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای طرح CF-MTBE 6 3840
3 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای سقف ثابت و سقف شناور طرح متانول خارک 11 3300
4 پتروشیمی رازی طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای آب خام 3 3000
5 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای نیروگاه سهند تبریز 9 2181
6 شرکت مهندسان مشاور سازه طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای سقف ثابت و سقف شناور در طرح متانول سوم 7 2100
7 پتروشیمی بندر امام طراحی و ساخت مخازن ذخیره ای با سقف های ثابت و شناور طرح آروماتیک 11 1700
8 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای طرح پارازایلین 10 1400
9 پالایش قطران ذغالسنگ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره ای 35 933
10 پتروشیمی بندر امام تکمیل ساخت و نصب مخزن سقف شناور پروپان 30000 متر مکعبی 1 600
11 شرکت ملی نفت ایران طراحی و ساخت مخزن ذخیره ای 18600 متر مکعبی جزیره خارک 1 556
Powered by : Parsian