قرارداد اجرایی این پروژه در تاریخ96/01/15 با کارفرما منعقد گردید و طبق برنامه ریزی تولید 4 حلقه لوله خرطومی در مورخه 97/02/03 تحویل کارفرما گردید . 

 پروژه گچساران 

قرارداد اجرایی این پروژه در تاریخ96/01/15 با کارفرما منعقد گردید و طبق برنامه ریزی تولید 4 حلقه لوله خرطومی در مورخه 97/02/03 تحویل کارفرما گردید .  پروژه عسلویه 
Powered by : Parsian