اعضاء هیات مدیره

محمد سعادتمندی
سمت : رئیس هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

نصرالله رفیعی نژاد 
سمت : مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
ایمیل : rafieinejad@paysaz.com

محمدتقی زمانسرایی
سمت : نایب رییس هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

محسن صالحفرد 
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

اسماعیل فرهادی مقدم 

سمت : عضو هیئت مدیره 

ایمیل : sarikhani@paysaz.com

Powered by : Parsian