اعضاء هیات مدیره

حجت اله یاراحمدی
سمت : رئیس هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

محمدحسین مومنی
سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
ایمیل : momeni-md@paysaz.com

حسن رضا حیدری
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

محسن لک شنکانی
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

احمد ساریخانی

سمت : عضو هیئت مدیره 

ایمیل : sarikhani@paysaz.com

Powered by : Parsian