اعضاء هیات مدیره
دکتر عنایت الله عادلی مقدم
سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ایمیل : adeli@paysaz.com

نقی قاسمیان عزیزی
سمت : عضو و رئیس هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

نصرالله رفیعی نژاد
سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره
ایمیل : rafieinejad@paysaz.com

مهدی خرداد
سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com

علیرضا ایرج پور
سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره
ایمیل : info@paysaz.com